Regulamin rozgrywek
Dołącz
DO LIGI
wypełnij formularz
Kilka lat
WCZEŚNIEJ
poznaj historie
Pkt. 1
W  rozgrywkach  biorą  udział  drużyny , które  na  podstawie  rozgrywek  w  poprzedniej  edycji  znalazły się  w  I, II, III, IV, lub  w  nowo  powołanej  do  życia  lidze.

Pkt. 2

Zespół  zostanie  dopuszczony  do  rozgrywek  po  spełnieniu  wszystkich  wymogów  organizacyjnych  tj: po  przedłożeniu  imiennego  składu  drużyny,  aktualnych  badań  lekarskich  oraz  po  uregulowaniu należności  finansowych  przed  rozpoczęciem  rozgrywek  w  terminie  wyznaczonym  przez  Zarząd Gliwickiego  Towarzystwa  Sympatyków  Piłki Nożnej  Pięcioosobowej "PIĄTKA" 

Pkt. 3

Dopuszczalny  jest  udział  w  rozgrywkach  nieograniczonej  ilości  zawodników  zrzeszonych  w  klubach P.Z.P.N.  Nie  wprowadza  się  limitu  wieku.

Pkt. 4

Drużyna  może  w  swoim  składzie  posiadać  dowolną  ilość  zawodników, przyczym  do  spotkania  może  przystąpić 12-tu zawodników  ze  zgłoszonego  przed  rozgrywkami  składu.

Pkt. 5

Przed  rozpoczęciem  nowej  edycji  rozgrywek  drużyna  może  zgłosić  dowolną  ilość  nowych zawodników, natomiast  w  przerwie  pomiędzy  rundami  można  dokonać  tylko  trzech  zmian. W Halowych Mistrzostwach Gliwic, w  Puchrze  Ligi  drużyny  obowiązują  składy z danej  rundy  rozgrywkowej bieżącego  sezonu.

Pkt. 6

Zawodnik może być zgłoszony i może grać tylko w jednym zespole, danej klasy rozgrywkowej, przyczym  dopuszcza  się  grę  zawodnika  w  innej  klasie  rozgrywkowej, po  uprzednim  zgłoszeniu wpisaniu na listę zawodników i jego  zgłoszeniu  przez  kapitana  zespołu,  oraz  zgody  organizatora  rozgrywek.    

Pkt. 7

W razie  jakichkolwiek  wątpliwości, odnośnie  tożsamości  zawodnika  i  jego  uprawnień  do  gry  w danym  zespole, kapitan  drużyny  przeciwnej  ma  prawo  zażądać  dowodu  tożsamości, który  pozwoli stwierdzić  obecność  zawodnika  w  składzie  swojej  drużyny. W razie  nie okazania dowodu tożsamości, zawodnik  nie  może  brać  udziału  w  grze  w  tym  spotkaniu. Protesty  kapitanów  odnośnie tożsamości zawodników  mogą  być  składane  najpóźniej  do  końca  spotkania, lub  bezpośrednio  po  jego zakończeniu – u  sędziego  prowadzącego  zawody. W  innym  terminie  protesty  nie  będą przyjmowane.

Pkt. 8

Wystawienie  do  gry  zawodnika  nie  uprawnionego  jest  równoznaczne  z  przegraniem  przez  drużynę spotkania  walkowerem  w  stosunku  0:5. o  ewentualnych  dalszych  konsekwencjach  zadecyduje Zarząd G.T.S.P.N.P.

Pkt. 9

Drużyna ma prawo zmienić swoją nazwę podczas trwania całego sezonu.

Pkt. 10

Drużyny  biorące  udział  w  rozgrywkach  zobowiązane  są  do  występowania  w  jednolitych koszulkach, przy  czym  bramkarze  obydwu  zespołów  muszą  również  różnić  się  ubiorem  od  pozostałych zawodników. Kapitan  drużyny  powinien  posiadać  opaskę  na  ramieniu, wskazującą  na  jego  funkcję. Zawodnik  ma  obowiązek  grać  przez  cały  sezon  z  tym  samym  czytelnym  numerem na  koszulce, jak również  koniecznym  jest  umieszczenie  na  koszulce  plastronu  sponsora  strategicznego  ligi, o  ile zaistnieje  taka  konieczność.

Pkt. 11

W  razie  jednakowych  kolorów  koszulek  obydwu  drużyn, ich  zmiany  dokonuje  drużyna  będąca gospodarzem  spotkania  lub  zadecyduje  sędzia.

Pkt. 12

W rozgrywkach  obowiązują  kary  indywidualne  w  postaci  napomnień  (żółta kartka–2 min.) oraz wykluczeń (czerwona kartka-2min.) Ocena  rodzaju  przewinienia  zależna  jest  tylko  i  wyłącznie  od decyzji  sędziego.

Pkt. 13

Zawodnik  ukarany  wykluczeniem (czerwona kartka)  jest  automatycznie  wykluczony  z  gry  w najbliższym  spotkaniu  swojej  drużyny.  Kara  ta  jest  niezależna  od  dalszych  ewentualnych konsekwencji.

Pkt. 14

W  przypadku  stwierdzenia  udziału  w  spotkaniu  zawodnika  ukaranego  w  poprzednim  spotkaniu czerwoną  kartką, drużyna  winnego  zawodnika  przegrywa  spotkanie  walkowerem  w  stosunku  0:5, niezależnie  od  dalszych, ewentualnych  konsekwencji.

Pkt.15

Drużyna, która nie stawi się na zawody w wyznaczonym terminie i o wyznaczonym czasie przegrywa spotkanie walkowerem w stosunku 0:5.

Pkt. 16

Drużyna  przegrywająca  w  danej  rundzie  3  spotkania  walkowerem, zostaje  automatycznie  wycofana  z  dalszych  rozgrywek, a  mecze  przez  nią  rozegrane  w  nieukończonej  rundzie  traktuje  się  jako  nie odbyte.

Pkt. 17

Wszystkie  sprawy  związane  z  karami  i  wykroczeniami  rozpatrywane  będą  przez  Zarząd  G.T.S.P.N.P. w  oparciu  o  Sankcje  Karne, przedstawione  w  dalszej  części  niniejszego  Regulaminu. Podstawą  do wyciągnięcia  konsekwencji  w  stosunku  do  zawodnika  ukaranego  karą  indywidualną  jest  tylko  i wyłącznie  pisemne  zeznanie , złożone  przez  sędziego  prowadzącego  dane  zawody.

Pkt. 18

Wszystkie drużyny obowiązuje przedstawiony przed rozgrywkami terminarz, lecz w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Towarzystwa harmonogram rozgrywek ulegnie zmianie o czym Zarząd G.T.S.P.N.P. poinformuje niezależnym pismem.

Pkt. 19

Każdy  zespół, który  w  terminie  rozgrywania  ligowej  kolejki,  będzie  reprezentował  środowisko gliwickie  ma  prawo  do  przełożenia  swojego  spotkania  (spotkań)  na  inny  termin.  Warunkiem  jest poinformowanie  odpowiednio  wcześniej  o  tym  fakcie  na  piśmie  Zarząd  G.T.S.P.N.P.  W  razie zaistnienia  innej,  wyjątkowej  sytuacji  uniemożliwiającej  udział drużyny  w  spotkaniu  ligowym,  może ona  przełożyć  swoje  spotkanie  na  inny  termin,  postępując  j.w,  przy  czym  dodatkowo  musi uzyskać  zgodę  kapitana  drużyny  przeciwnej.  W  obu  przypadkach  Zarząd G.T.S.P.N.P. ustali  termin  i  miejsce  spotkania,  które  poprowadzi  sędzia  związkowy  w  obecności  nie  zainteresowanego członka  Zarządu  G.T.S.P.N.P.

Pkt. 20

Spotkania 3 ostatnich  kolejek  rundy  wiosennej  nie  mogą  być  przekładane  na  inny  termin , można natomiast  rozegrać  spotkanie  w  terminie  wcześniejszym  (awansem)  powiadamiając  o  tym  fakcie odpowiednio  wcześniej  Zarząd  G.T.S.P.N.P.- na  piśmie.  Niezbędnym  jest  również  wyrażenie  zgody przez  kapitana  drużyny  przeciwnej.

Pkt. 21

Zespół  ma  być  gotowy  do  gry  o  wyznaczonej  godzinie,  przewidzianej  terminarzem  rozgrywek. Czas oczekiwania  na  drużynę  wynosi: 5 min..

Pkt. 23

Zawody  muszą  się  odbyć  również  w  przypadku  nie  przybycia  na  nie  sędziego  związkowego, wyznaczonego  do ich  prowadzenia. W  tym  przypadku,  zawody  musi  poprowadzić  sędzia przygodny, czyli  osoba  w  miarę  neutralna  i  kompetentna, wybrana  przez  kapitanów zainteresowanych  drużyn. W  przypadku  różnych  kandydatów,  sędziego  wybiera  się  drogą losowania.

Pkt. 24

W  czasie  spotkania  sędzia  nie  może  być  zmieniony. Wyjątek  stanowi  niedyspozycja  lub  kontuzja sędziego, uniemożliwiająca  mu  kontynuowanie  prowadzenia  spotkania. Zawody  te  musi  dokończyć jego  następca,  wybrany  i  zaakceptowany  przez  kapitanów  obydwu  drużyn.

Pkt. 25

O ostatecznej kolejności w tabeli decydują:

    większa ilość zdobytych punktów
    korzystniejszy bilans bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi drużynami
    korzystniejsza różnica bramek
    większa ilość zdobytych bramek
    dodatkowy mecz, a w turniejach rzuty karne.


Pkt. 26

W rozgrywkach obowiązują spadki i awanse, i tak:

    z   I   ligi  do   II   ligi  spadają     3  (trzy)   ostatnie   drużyny,
    z  II   ligi  do    I   ligi  awansują   3  (trzy)   pierwsze  drużyny,
    z  II   ligi  do  III   ligi  spadają     3 (trzy)    ostatnie   drużyny,
    z III   ligi  do   II   ligi  awansują   3 (trzy)    pierwsze  drużyny,
    z III   ligi  do  IV   ligi  spadają     3 (trzy)    ostatnie   drużyny,
    z IV   ligi  do  III   ligi  awansują   3 (trzy)    pierwsze  drużyny,
    z IV   ligi  do   V   ligi  spadają      3 (trzy)    ostatnie  drużyny,
    z  V   ligi  do  IV   ligi  awansują    3 (trzy)    pierwsze drużyny,
    z  V   ligi  do  VI   ligi  spadają      3 (trzy)    ostatnie  drużyny,
    z VI   ligi  do   V   ligi  awansują    3 (trzy)    pierwsze drużyny,
   
ilość  drużyn  spadających  z  V  ligi  do  VI  ligi  oraz  ilość  drużyn  awansujących  na  ich  miejsce  z   VI ligi  uzależniona  jest  od  ilości  drużyn  startujących  w  danej  edycji  rozgrywek  w  VI  lidze.  Przed rozpoczęciem  nowego  sezonu,  Zarząd  G.T.S.P.N.P.  zobowiązany  jest  do  podania  zainteresowanym drużynom  aktualnych  ustaleń,  odnośnie  spadków  i  awansów.

Pkt. 27

Niniejszy  regulamin  wraz  z  Przepisami  Gry  FIFA  jest  jedyną  podstawą  rozgrywek.  Powołanie  się  na precedensy  z  poprzednich  edycji  rozgrywek  jest  niedopuszczalne.

Pkt. 28

Nikt, łącznie  z  Zarządem  G.T.S.P.N.P.  nie  jest  władny  do  zmiany  niniejszego  Regulaminu,  tak  w całości  jak  i  w  jego  części,  w  czasie  trwania  danej  edycji  rozgrywek.